Podatki i ryzyko z nimi związane.

Podatki to jeden z głównych elementów decydujących o rentowności przedsiębiorstwa. Trudno zdefiniować pojęcie ryzyka podatkowego. To proces pewnej niepewności i rodzaj ryzyka biznesowego. Występuje on najczęściej poprzez brak optymalizacji wydatków oraz związany jest z występowaniem sankcji.

Każde przedsiębiorstwo, aby zmniejszyć to ryzyko, powinno wdrożyć u siebie procedurę jego zarządzania. Lepiej jest przecież zapobiegać i eliminować błędy i nieścisłości, niż później za nie płacić.

Według przeprowadzonych badań, w polskich firmach wyróżniały się następujące priorytety dotyczące polityki podatkowej:

 • uniknięcie zaległości podatkowych;
 • minimalizacja obciążeń;
 • uniknięcie odpowiedzialności;
 • ochrona reputacji firmy;

Możemy spotkać się z dwoma rodzajami występowania ryzyka podatkowego:

pochodzące z otoczenia, a więc zewnętrzne, które powodują:

 • odmienna interpretacja prawa podatkowego;
 • dążenie do osiągnięcia jak największych wpływów do budżetu poprzez nakładanie kolejnych obciążeń podatkowych na podatników czyli krótko nadmierny fiskalizm;
 • brak stabilizacji prawa podatkowego;

oraz wewnętrzne, czyli występujące w danym przedsiębiorstwie:

 • brak odpowiedniej wiedzy i kompetencji pracownika;
 • brak odpowiedniej procedury zarządzania ryzykiem podatkowym w firmie;
 • niedopełnienie formalności zgodnie z prawem podatkowym;
 • zaniechanie regulowań poprzez podmiot;
 • ograniczone możliwości działu finansowego;
 • opóźnienie rozliczeń;

Niestety skutkiem ryzyka podatkowego prowadzi do konsekwencji finansowych i prawnych.

Przede wszystkim może wiązać się to z dodatkowymi wydatkami dla przedsiębiorstwa w postaci odsetek lub kar. Firma straci na swojej reputacji, może utracić uprawnienia a nawet zdolność kredytową.

Każdy podmiot powinien przeprowadzić analizę ryzyka podatkowego i wdrożyć odpowiednie procedury. Pozwoli to firmie znaleźć słabe punkty w zarządzaniu tym ryzykiem i je wyeliminować. Niestety bardzo często zdarza się, że firmy posiadają tylko podstawową wiedzę na temat podatków.