Zakładanie spółki. Jak?

Jedną z form prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka. W polskiej sferze gospodarczej rozróżnia się dwie formy spółek są to

  • spółki cywilne
  • spółki posiadające osobowość prawną.

Spółka cywilna.

Jedna z bardziej wykorzystywanych form prowadzenia działalności gospodarczej. Aby powstała spółka cywilna potrzebne są co najmniej dwie osoby do jej powołania. Jeśli już dwie lub więcej osób porozumie się co do wspólnego prowadzenia działalności niezbędne jest, aby każdy ze wspólników posiadał wpis do Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej. Jest to wymóg bez spełnienia którego spółka nie zostanie wpisana do ewidencji. Po spełnieniu tego wymogu możliwe jest dokonanie wpisu spółki do CEiDG.

Dobrym obyczajem jest zawarcie umowy spółki w formie pisemnej i określenie udziałów poszczególnych wspólników oraz zakresu ich kompetencji w prowadzonej spółce. Forma pisemna umowy spółki nie jest wymagana, ale jest mile widziana i dzięki niej można uniknąć ewentualnych nieporozumień w przyszłości.

Spółka cywilna upoważnia do prowadzenia działalności na zasadach ogólnych. Dotyczy to także spraw podatkowych.

Urząd skarbowy nadaje nowemu podmiotowi numer NIP.

Zalety spółki cywilnej.

Niewątpliwą zaletą tego rodzaju spółki jest łatwość z jaką się ją zakłada i prowadzi. Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej w związku z tym nie jest wymagane prowadzonej pełnej księgowości.

Powołując spółkę cywilną nie jest wymagany kapitał założycielski.

Spółkę cywilną można w bardzo prosty sposób zawiesić lub zakończyć jej działalność.

Wady spółki cywilnej

Podstawową i największa wadą tego rodzaju działalności jest finansowa odpowiedzialność za działanie spółki wszystkich wspólników. Odpowiedzialność obejmuje całość majątku osobistego każdego wspólnika

Odpowiedzialność za działanie spółki jest solidarna i obejmuje wszystkich wspólników niezależne od posiadanych udziałów.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – sp, z o.o.

Inny rodzaj spółki często występujący w obrocie gospodarczym. Jest to spółka posiadająca osobowość prawną. A z tym faktem wiąże się konieczność posiadania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Podstawą każdej spółki z osobowością prawną jest konieczność spisania umowy spółki na podstawie której będzie ona działała. Spółka z o.o. powinna posiadać zarząd. Najczęściej zarząd sprawują wspólnicy. W dużych organizacjach, zarząd może być powoływany z osób nie będących udziałowcami. Spółka z o.o. musi posiadać kapitał wniesiony w formie pieniężnej lub jako aport. Minimalna wymagana wysokość kapitału wynosi 5 000 zł. Prowadząc sprawy księgowe w spółce wymagana jest pełna księgowość.

Zalety sp. z o.o.

Podstawową zaletą jest to, że wspólnicy ponoszą odpowiedzialność za działanie spółki do wysokości udziałów. Tym sposobem majątek osobisty wspólników jest chroniony.

Spółka z o.o. może również występować w formie jednoosobowej.

W celu obniżenia kosztów założenia sp. z o.o. można cały proces przeprowadzić droga elektroniczną.

Wady sp. z o.o.

Spółki z osobowością prawną zobligowane są do prowadzenia pełnej księgowości, a to pociąga za sobą dodatkowe koszty związane z zatrudnieniem księgowej.

Do założenia spółki wymagany jest kapitał wnoszony przez każdego ze wspólników w postaci wkładów.

Koszty związane z założeniem spółki pokrywające sporządzenie notarialnej umowy spółki oraz opłatę na rzecz KRS.