Tłumaczenie dokumentów dla firm.

Wraz z rozwojem gospodarczym oraz rozszerzaniem zasięgu swoich działalności coraz więcej przedsiębiorców prowadzi interesy poza granicami kraju. Specjalne zasady i możliwości podatkowe po między państwami członkowskimi Unii Europejskiej umożliwiają wystawianie faktur podmiotom zagranicznym.

Przedsiębiorcy, którzy otrzymują od swioch kontrahentów faktury w innym języku nie mają prawnego obowiązku tłumaczenia ich na język polski. Tłumaczenie dokumentów dla firm nie jest obowiązkiem koniecznym przedsiębiorcy.

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Finansów przedsiębiorca nie jest zobowiązany do tłumaczenia dokumentów księgowych do celów własnych. Sytuacja przedstawia się jednak inaczej w przypadku kontroli podatkowej lub skarbowej. Podczas, której urzędnik ma prawo zażądać od firmy przedstawienia dokumentów w języku polskim.

Za zlecenie i wykonanie tłumaczenia odpowiedzialny jest przedsiębiorca, jest on również zobowiązanym do wykonania ich na koszt własny. Przedsiębiorca może wykonać tłumaczenie samodzielnie we własnym zakresie lub skorzystać z usług profesjonalisty. W sytuacji jeżeli podmiot kontrolujący będzie wymagał profesjonalnie przetłumaczonej na język polski sporządzonej w języku obcym dokumentacji, konieczne będzie skorzystanie z usług tłumacza przysięgłego.

Tłumaczenia przysięgłe uzyskują statut dokumentu, który można przedłożyć w urzędzie. Uwierzytelnienia ich może dokonać jedynie tłumacz przysięgły wpisany do rejestru Ministerstwa Sprawiedliwości, posługujący się pieczęcią oraz posiadający specjalne uprawnienia do wykonywania zawodu. Pieczęć nadaje dokumentowi moc prawną, w przypadku wykonywania tłumaczeń przysięgłych przez internet tłumacz musi je opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przy składaniu zamówień online, oryginał gotowego dokumentu zostaje wysłany do zleceniodawcy pocztą tradycyjną natomiast skan pocztą elektroniczną. Jeżeli przedsiębiorca decyduje się na samodzielne tłumaczenie, ponosi on pełną odpowiedzialność za ewentualne błędy wynikające z niewłaściwego zrozumienia dokumentów.