Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Pracownicze Plany Kapitałowe to temat, z którym powinni zapoznać się zarówno pracownicy jak i pracodawcy. Zatem co warto wiedzieć o Pracowniczych Planach Kapitałowych?

Pracownicze Plany Kapitałowe to system wspólnego oszczędzania długoterminowego obejmujący ubezpieczonego pracownika pracodawcę a także państwo. Działają one automatycznie i nie trzeba się do nich zgłaszać. W każdym momencie pracownik może wypisać się z PPK a gdy zmieni decyzję może ponownie korzystać z tegoż systemu.

Przepisy ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych obowiązują od 1 lipca 2019 roku firmy oraz instytucje zatrudniające co najmniej 250 pracowników. Następna istotna data to 1 stycznia 2020 roku. Od tego dnia PPK jest obowiązkowe dla firm i instytucji zatrudniających co najmniej 50 osób wg stanu na 30 czerwca 2019 roku.

Z kolei zaś dzień 1 lipca 2020 roku to data ważna dla firm i instytucji zatrudniających co najmniej 20 osób wg stanu na 31 grudnia 2019 roku. Pozostałe podmioty zatrudniające oraz jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane są stosować zapisy ustawy od dnia 1 stycznia 2021 roku.

Wpłaty do PPK dzielą się na wpłaty podstawowe oraz dodatkowe. Wysokość wpłat podstawowych jest określona w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych i wynosi 2% wynagrodzenia dla wpłat finansowanych przez pracownika oraz 1,5% wynagrodzenia dla wpłat ponoszonych przez pracodawcę.

Pracownik, który uzyska miesięczne wynagrodzenie nie większe niż 1,2-krotność minimalnego wynagrodzenia, może skorzystać z obniżenia stopy procentowej wpłaty podstawowej. Jednak nie może być niższa niż 0,5% wynagrodzenia. Ponadto uczestnik PPK może zadeklarować dodatkową wpłatę w wysokości nieprzekraczającej 2% wynagrodzenia, natomiast pracodawca w kwocie do 2,5% wynagrodzenia.

Zatem zarówno uczestnik PPK, jak i jednostka zatrudniająca mogą odprowadzać do PPK wpłaty w wysokości do 4% wynagrodzenia miesięcznie.

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny system oszczędzania, który ma na celu mobilizację pracowników do gromadzenia oszczędności na emeryturę