Co to jest ZFŚS

Niektóre podmioty zobowiązane są przepisami prawa tworzyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Na rynku działają również firmy, które tworzą ten fundusz fakultatywnie. Jakie zatem są zasady tworzenia ZFŚS?

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzą obowiązkowo jednostki gospodarcze, które zatrudniają według stanu na dzień 1 stycznia 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Pracodawcy, którzy nie spełniają tego kryterium mogą utworzyć ZFŚS na zasadzie dobrowolności.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest naliczany obowiązkowo bez względu na liczbę zatrudnionych osób przez pracodawców prowadzących działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Pracodawcy, którzy reprezentują sferę budżetową, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonują w kwocie określonej w ustawie o ZFŚS. Odpis podstawowy nalicza się w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych i jego wysokość na jednego pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach stanowi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim albo w drugim półroczu roku poprzedniego. Druga możliwość dotyczy sytuacji, w których przeciętne wynagrodzenie z tego okresu jest wyższe.

Z kolei zaś odpis podstawowy na pracownika świadczącego pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynosi 50% wyżej wskazanego wynagrodzenia.

W przypadku pracowników młodocianych naliczanie odpisu zależy od roku nauki i wynosi:

  • I rok nauki – 5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego,
  • II rok nauki – 6% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego,
  • III rok nauki – 7% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Przeciętną planowaną w danym roku kalendarzowym liczbę osób zatrudnionych stanowią pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy po przeliczeniu na pełny etat. Do wyliczania przeciętnej liczby zatrudnionych w danym roku kalendarzowym sumę przeciętne zatrudnionych w poszczególnych miesiącach dzieli się przez 12. Wartość tą należy skorygować w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych osób.