Co to jest strefa wolnocłowa?

Przepływ towarów pomiędzy państwami bywa obłożony opłatami wwozowymi lub wywozowymi. Opłaty te najczęściej to cła. Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, sprawy związane z cłami zeszły na boczny plan. Stało się tak między innymi ze względu na przepisy wewnątrz unijne.

Obywatele i przedsiębiorcy w obrocie między unijnym zwolnieni są z płacenia ceł. Sprawę tą regulują przepisy o wewnątrz unijnym obrocie gospodarczym. Inaczej sprawa wygląda jeśli jakiekolwiek dobra przywożone są do strefy objętej unijnymi przepisami spoza jej kręgu.

Co to jest cło?

Jest to opłata za wwóz i wywóz towarów związany z przekroczeniem granic. Opłata ta jest podyktowana ochroną rynku danego kraju. Cło jest sztuczną regulacją i opłacane jest według stawek zawartych w przepisach celnych obowiązujących na terenie danego kraju.

Wyróżnia się trzy rodzaje ceł:

  • cło eksportowe – dotyczy wywozu towarów
  • cło importowe – dotyczy wwozu towarów
  • cło tranzytowe – dotyczy przewozu towaru

Stawki celne są różne w różnych obszarach celnych. Na europejskim rynku wspólnotowym wymiana handlowa pomiędzy poszczególnymi krajami nie jest objęta cłami.

Strefy wolnocłowe.

Są to tereny zamknięte na obszarze danego kraju w których składowane są towary od których nie zostało naliczone cło. Dobra znajdujące się w tym obszarze do momentu jego opuszczenia nie podlegają stawkom celnym. Z chwilą przekroczenia wyznaczonego obszaru wymagane jest dokonanie odprawy celnej i wniesienie odpowiedniego cła. Przemieszczanie się towarów w obszarze wolnocłowym nie podlega stawkom celnym.

Sklepy wolnocłowe.

Są to miejsca najczęściej usytuowane na lotniskach, terenach portów morskich czy na pokładach określonych jednostek pływających. Ze sklepów wolnocłowych mogą korzystać pasażerowie udający się w podróż zagraniczną lub z niej powracający.

W sklepach wolnocłowych oferowane są towary, które pozbawione są lokalnego podatku importowego oraz podatku VAT i cła.

Ceny w sklepach tego typu nie są ujednolicone i w związku z tym w różnych krajach mogą się od siebie różnić. Zasada obowiązująca w sklepach wolnocłowych jest bardzo prosta. Zakupy dokonane w tych punktach muszą być wywiezione poza obszar danego kraju, w przypadku Europy muszą opuścić terytorium wspólnotowe.

Robienie zakupów w tych specjalistycznych placówka nie zawsze jest opłacalne. Zawsze jednak jest jeden warunek, towary muszą opuścić dany obszar celny.