Co firma może odliczyć od podatku?

Działalność gospodarcza jest jedną z podstawowych form aktywności zawodowej wielu osób. Każdy przedsiębiorca w swoim działaniu powinien koncentrować się na osiągnięciu jak najwyższych korzyści. Jest to prosta zasada i ona powinna stanowić istotę każdego działania zarobkowego.
Korzyści finansowe w działaniu każdej firmy pociągają za sobą obowiązek podatkowy od osiągniętego dochodu.

Podatkobiorcą jest skarb państwa. Wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym, państwo stworzyło pewną grupę ulg pozwalających zmniejszyć zobowiązania podatkowe. W polskim systemie podatkowym w stosunku do osób osiągających dochód, stworzono dwie formy obniżenia wysokości obowiązkowych danin podatkowych. Pierwszą z nich są ulgi odliczane od podatku dochodowego. Drugą formę stanowią wszelkiego rodzaju odliczenia możliwe do zastosowania przy zmniejszaniu podstawy do opodatkowania.

Czy firma ma możliwość odliczeń od podatku?

Jeśli podstawą funkcjonowania firmy jest wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG, firma taka pewnej grupy podatków nie płaci. W działalności na podstawie wpisu do CWIDG podatek np. dochodowy płaci osoba fizyczna tworząca tą firmę. W związku z tym to osoba fizyczna odprowadza podatek dochodowy i to ona ma możliwość skorzystania z odpisów zmniejszających należny podatek lub ulg obniżających podstawę do opodatkowania.


Portal biznesowy. Zobacz ciekawe artykuły: https://www.art01.pl/


Co można odpisać od podatku?

 1. Składka na ubezpieczenie zdrowotne
  Podstawowym odpisem zmniejszający należny podatek dochodowy, przy prowadzeniu firmy, jest kwota obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

  Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą podlega obowiązkowemu opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli jedna osoba prowadzi kilka działalności wpisanych do CEIDG podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z każdej z tych działalności.

  Składka tak zwana zdrowotna opłacana w każdym miesiącu działalności, odliczana jest w rozliczeniu rocznym od wyliczonej kwoty podatku. Tym samym zmniejszana jest kwota należnego podatku.
 1. Ulga prorodzinna.
  Inną ulgą obniżająca kwotę należnego podatku jest ulga prorodzinna. Każdy podatnik wychowujący dzieci może skorzystać z ulgi prorodzinnej. Ulga nie podlega limitowaniu i obejmuje wszystkie dzieci będące na utrzymaniu podatnika. Górna granica wieku dziecka została określona na 25 lat przy założeniu, że dziecko nie uzyskuje dochodów w wysokości określonej przez ustawodawcę, a jedynie podlega nauce szkolnej czy studenckiej. Ulga przysługuje jednemu z rodziców w całości, lub jest obliczana proporcjonalnie według ustaleń własnych określonych procentowo.
 2. Ulga abolicyjna.
  Jest to ulga dotycząca osób pracujących lub prowadzących działalność gospodarczą za granicą podlegająca opodatkowaniu obowiązującemu w danym kraju. Ulga ta ma za zadanie uniknięcia podwójnego opodatkowania. Podatnik uzyskujący dochody w kraju i za granicą od osiąganego dochodu i należnego z tego tytułu podatku stosuje się do odrębnych przepisów regulujących sposób ich obliczania.

Odrębna grupę odliczeń stanowią różnego rodzaju zapisy księgowe oraz ulgi dotyczące podstawy do obliczenia wysokości należnego podatku dochodowego.


Ciekawią Cię te tematy? Zobacz: https://www.gitsweb.pl/